گل مجلس

آن زبانزد عام و خاص است، که هرکسی را به خود جذب می کند. گل آنتوریوم: این گل زیبا با آن ظاهر خاص و منحصر به فردش میتواند گل تبریک شما را زیباتر از پیش کند و خبر خوب آنکه رنگهای متنوعی هم دارد. هرچه مقاومت گل بالا باشد، مدت زمان زیادی میتواند ظاهر زیبای خود را حفظ کند. همچنین گزینههای زیبای دیگری نیز برای این فصل وجود دارند. نتايج تجزيه واريانس، اختلاف معني داري را در سطح احتمال 1% براي همه صفات نشان داد که دلالت بر وجود تنوع ژنتيکي بين اکوتيپ ها دارد. مقایسه میانگین آلودگی تیمارها به آفت، اختلاف بین تیمارها را نشان داد. مقایسه میانگینها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد.. اینگونه نه تنها در غم عزیزان خود شریک هستید بلکه کمک بزرگی برای بیماران خاص به موسسه خیریه نیز کرده اید و به نوعی با یک تیر دو نشان زده اید. اگر رنگ و طرح گلها برای تاج عروس بدرستی انتخاب شود شما می توانید تاجی با طراحی خاص برای جشن عروسی تان داشته باشید.

 

در رنگ های سفید استفاده نمایید. هدف این تحقیق که در سال 1396 انجام شد بررسی تاثیر قرق 25 ساله بر عملکرد اندام های هوایی و زیر زمینی گونه Trifolium pratense بوده است. طول ریشه، ساقه، گل آذین، ارتفاع و قطر یقه T. pratense ثبت شد. نتايج حاصل از بررسي مرکب داده ها نشان داد که فواصل کاشت و اکوتيپ هاي کاشته شده بر بسياري از صفات ازجمله عملکرد ماده خشک برگ و بوته، درصد و عملکرد اسانس توليدي، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعي، تعداد گل در بوته و ارتفاع تأثير معني دار داشت. عامل اول، عامل عملکرد نام دارد که شامل صفت عملکرد خشک بوته با بار عامل مثبت و عرض برگ با بار منفي است. در ميان دو اکوتيپ نيز اکوتيپ ملکشاهي از نظر عملکرد ماده خشک برگ و بوته، درصد و عملکرد اسانس تعداد شاخه فرعي، قطر تاج پوشش و سطح برگ بر اکوتيپ سومار برتري داشت. براي اندازه گيري بازده اسانس، سرشاخه هاي گلدار پس از خشک شدن در سايه با روش تقطير با بخار آب اسانس گيري شدند.

 

به منظور ارزيابي عملکرد گل در هر بوته و اجزا عملکرد در گل محمدي، آزمايشي در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تکرار بر روي 35 ژنوتيپ گل محمدي در ايستگاه تحقيقات مناطق خشک و بياباني کاشان انجام شد. براي تعيين روابط بين صفات از همبستگي ساده و براي تعيين صفات مؤثر و نيز ميزان اثرات مستقيم و غيرمستقيم آنها بر وزن خشک اندام هوايي به ترتيب از رگرسيون گام به گام و تجزيه عليت و همچنين جهت يافتن عوامل پنهاني که باعث ايجاد همبستگي هاي خاصي بين متغيرهاي اندازه گيري شده مي شوند، از تجزيه به عامل ها استفاده شد. در تجزيه عليت در هر دو شرايط سطح تاج پوشش بيشترين اثر مستقيم و مثبت و عرض برگ اثر مستقيم و منفي بر وزن خشک اندام هوايي داشتند. در طول اجراي آزمايش از صفات ارتفاع گياه، تعداد شاخه اصلي، وزن تر و خشک سرشاخه بوته، سطح تاج پوشش، تعداد گل در بوته، درصد اسانس و عملکرد اسانس در بوته اندازه گيري به عمل آمد. نتايج حاصل شده از کاشت دوساله گياه زوفايي نشان داد که بيشترين عملکرد ماده خشک بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعي، قطر تاج پوشش، طول گل آذين و درصد اسانس در سال دوم کاشت در تيمار فاصله روي رديف thirty سانتي متر و اکوتيپ ملکشاهي بدست آمد.

 

بيشترين ارتفاع بوته در گونه N. menthoides با (90. one سانتي متر) و بيشترين تراکم گل در گونه N. racemosa (با 15. 7 گل در بوته) بدست آمد. تيمارها شامل سه فاصله کاشت روي رديف (twenty، 30 و 45 سانتي متر) و دو اکوتيپ (ملکشاهي و سومار) بودند. بيشترين مقدار وزن گل آذين، طول گل آذين، تعداد گل در گل آذين، کوچکترين قطر تاج پوشش و طول برگ نيز در اکوتيپ دنايي خرم آباد one مشاهده شد. عملکرد خشک هر بوته با صفات بزرگترين قطر تاج پوشش، طول برگ و عملکرد تر همبستگي مثبت و با عرض برگ همبستگي منفي و قوي داشت. صفات وزن گل آذين، طول گل آذين، تعداد گل در گل آذين، ارتفاع ساقه، سطح برگ، طول برگ، عرض برگ، بزرگترين و کوچکترين قطر تاج پوشش، وزن هزاردانه، عملکرد خشک و تر هر بوته مورد بررسي قرار گرفت. استفاده از گل های طبیعی در تاج گل به نسبت گل های مصنوعی علاوه بر جذابیت بیشتری که دارد باعث ایجاد click here یک فضای دل انگیز نیز می شود. که در نتیجه باعث میشود، کیفیت گلها تا زمان رسیدن به دست گیرنده حفظ شود و تازه بمانند. به خصوص که آنها جنبهی عمومیتری نسبت به هدایای دیگر دارند و این موضوع در مواقعی که سلیقهی گیرنده را نمیشناسید یک امتیاز محسوب میشو

دیدگاهتان را بنویسید